MİLLÎ FOLKLOR
Üç Aylık Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
International and Quarterly Journal of Cultural Studies
Revue Internationale et Trimestrielle de I'Ètude Culturelle
CİLT/VOLUME/TOME : 11 YIL/YEAR/ANNÉE : 22  SAYI/NUMBER/NOMBRE : 86
Bahat/Spring/Printemps: 2010  ISSN 1300-3984  

İÇİNDEKİLER/CONTENTS/SOMMAİRE   -

Birkaç Söz/Foreword.............................................................................................................................................4

M. Öcal OĞUZ

Türk Halk Hikâyelerinde Halk Hekimliği / Public Medicine in Turkish Folktales........................................5

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN

Mitolojik Konulu Bir Halk Hikâyesi "Leylâ ile Mecnûn Hikâyesi" Merkezinde Yıldıza Dönüşüm / A Mythological Folk Story Transformation to Star Focused on "Leylâ and Majnun".................................20

Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK

Tevrat'la Kur'ân'da Kurban Kıssası ve Dalaman'da Bu Kıssanın Sözlü Geleneğe Yansımaları / Sacrifice-Related Verses in the Old Testament and Koran and its Reflection to the Oral Tradition in Dalaman/Muğla.........................................................................................................................................................30

Sibel TURHAN TUNA

Türk Masal Tipleri Kataloğu Taslağı Üzerine / On the Draft Catalog of Turkish Folktale Types............43

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

Denizli Yöresinde Masal Anlatma Geleneği / La tradition de narration de contes dans la région de Denizli..........................................................................................................................................................................50

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN

Bulgaristan/Deliorman Aleviliğinde Kırklar Bayramı (Nevruz) ve Hıdrellez / Nauruz and Hıdırellez among Deliorman Alevis.......................................................................................................................................58

Yrd. Doç. Dr. Armağan COŞKUN ELÇİ

Başkurt Çocuk Oyunları / Bashkir Children's Plays........................................................................................75

Yrd. Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY

Kırgız Türkçesiyle Yazılmış Alip-Bee Adlı İlk Alfabe Kitabındaki Söz Varlığı Üzerine / On the Vocabulary in the First Alphabet Book named "Alip-Bee" written in Kirghiz Language ..............................................87

Yrd. Doç. Dr. Ufuk DENİZ AŞÇI

Türk Edebiyatının Az Bilinen Bir Türü: Münacaatlar / Little Known Type of Tatar Literature: Fervent Prayers......................................................................................................................................................................107

Yrd. Doç. Dr. Alsu KAMALİEVA

Salar Sözlü Edebiyatında İki Tür: Sagış ve Orıh Söz / Two Types of Salar Oral Literature: Saghesi and Oreh Suzi...................................................................................................................................................................115

Dr. Nezir TEMUR

Dr. Gülsün MEHMET

Mengen'de Özel Gün Yemekleri / Feast For Special Days In Mengen .........................................................127

Doç. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK

Çankırı Kızılırmak İlçesi Kuzeykışla ve Güneykışla Köyü Kilim Dokumaları / Kilim Weavings in Çankırı Province, Kızılırmak District Kuzeykışla and Güneykışla Villages..............................................................140

Yrd. Doç. Dr. H. Serpil ORTAÇ

Tarihsel Süreçte Geleneksel Konya Çarşısı İçin Bir Mekânsal Analiz / A Spatial Analysis of Traditional Konya Bazaar from a Historical Perspective..................................................................................................149

Yrd. Doç. Dr. Mehmet UYSAL

XIV. Yüzyıldan Günümüze Maraş'taki Ekonomik ve Sosyal Değişikliklerin Şehirdeki Bazı Geleneksel Meslekler Üzerindeki Olumsuz Etkileri / The Economical and Social Changes' Nagative Effects on Some Traditional Occupations in Marash from 19th Century to Now......................................................163

Yrd. Doç. Dr. Nejla GÜNAY

Türk El Sanatlarının Kültür Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi / Valorisation de l' Artisanat d'art Turc dans le Contexte du Tourisme Culturel ..................................................................................................174

Yrd. Doç. Dr. Zafer ÖTER

Küreselleşen Moda Bağlamında Blucin Kültürü Üzerine Bir Araştırma / A Research on Blue Jeans Culture in the Context of Globalized Fashion...................................................................................................186

Pınar KASAPOĞLU AKYOL

TANITMALAR/BOOK REVIEWS/COMPTES RENDUS

Taube, Erika (2009), Tuwinische Folkloretexte aus dem Altai (Cengel/Westmongolei), Kleine Formen. Wiesbaden 2008: Harrassowitz. Turcologica 71..........................................................................................197

Prof. Dr. Nurettin DEMİR

"Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I".......................................................................................................................202

Zeynep AKDENİZ